Statut

Statut Fundacji Mój Mount Everest
Rozdział I
Postanowienia ogólne 
§1

Fundacja Mój Mount Everest (zwana dalej „Fundacją”), została ustanowiona przez Martę Annę Żak-Jędrzejewską (zwaną dalej „Fundatorem”) na podstawie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji sporządzonego w dniu …. września 2018 roku w formie aktu notarialnego przed notariuszem Krzysztofem Begerem-Smurzyńskim, repertorium A numer …./2018 .
Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o fundacjach oraz na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
§2

Fundacja posiada osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest Tarnowo Podgórne (województwo wielkopolskie, gmina Tarnowo Podgórne).
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
§3

Fundację powołano na czas nieokreślony.
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
§4

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§5

Fundacja nie może tworzyć jednostek terenowych i innych jednostek organizacyjnych, zarówno w kraju i za granicą.
Fundacja może w celu realizacji zadań statutowych:
przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych lub nawiązywać z nimi współpracę,
nawiązywać współpracę z organami władzy publicznej, w tym również z organami samorządu terytorialnego,
być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych,
zatrudniać pracowników lub nawiązywać współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
Rozdział II
Cele Statutowe Fundacji
§6

Do celów Fundacji należy realizacja zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie użytecznych w postaci:

działalności charytatywno-opiekuńczej, dobroczynnej, a także działalności z zakresu opieki i pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z dysfunkcjami psychofizycznymi, wspierania tworzenia oraz realizowania programów autorskich w zakresie edukacji z uwzględnieniem metod wielostronnie stymulujących mózg dzieci i młodzieży,
działalności na rzecz ochrony zdrowia,
działalności na rzecz nauki, kultury, sztuki, oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz stwarzania dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności i zainteresowań oraz jak najlepszych warunków wszechstronnego ich rozwoju, bazujących na stymulowaniu pozytywnych bodźców i skojarzeń z nauką i czytaniem,
działalności na rzecz propagowania i obrony praw człowieka i obywatela,
działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
§7

Cele swe Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w szczególności poprzez organizowanie przedsięwzięć o charakterze dobroczynnym lub charytatywnym,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez poradnictwo zawodowe,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
działalności charytatywnej,
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w szczególności poprzez prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez organizowanie różnorodnych warsztatów podnoszących umiejętności i zdolności z zakresu retoryki i czytania,
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności wspomagającej rozwój integracji międzypokoleniowej,
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, warsztatów dla osób dorosłych, w tym zajęć zorientowanych na poprawę umiejętności czytania, a także poprzez opracowywanie, propagowanie i realizowanie autorskich programów profilaktycznych, profilaktyczno-zdrowotnych, sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych, poradnictwo pedagogiczne,
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć dla dzieci i młodzieży,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
turystyki i krajoznawstwa,
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
ratownictwa i ochrony ludności,
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
promocji i organizacji wolontariatu,
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tej ustawy, w szczególności poprzez organizowanie wykładów, konferencji, szkoleń, warsztatów, kursów, wizyt studyjnych,
finansowania i organizowania przedsięwzięć kulturalnych,
działalności promocyjnej, impresaryjnej, producenckiej i wydawniczej,
pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na wyżej wskazaną działalność ze zdywersyfikowanych źródeł.
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczone są wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Fundator.
§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Zarząd Fundacji
§9

Zarząd Fundacji (dalej zwany „Zarządem”) składa się z 2 do 5 członków Zarządu, w tym z Prezesa oraz Członków Zarządu, jeśli zostali powołani.
Osoby wchodzące w skład Zarządu powoływane są za ich zgodą przez Fundatora na podstawie uchwały, która określa również zajmowaną przez daną osobę funkcję w Zarządzie, zgodnie z §9 ust. 1 niniejszego Statutu.
Zarząd zostaje powołany przez Fundatora na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 niniejszego Statutu.
Na członka Zarządu nie może być powołana osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w organie.
Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
§10

Osoba wchodząca w skład Zarządu może zostać odwołana na podstawie uchwały Fundatora z powodu:
działania przez członka Zarządu na szkodę Fundacji,
uporczywego uchylania się przez członka Zarządu w działalności Zarządu i Fundacji,
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu,
pisemnej rezygnacji złożone przez członka Zarządu Fundatorowi.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek śmierci członka Zarządu.
§11

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków oraz Fundatora. Przy ustalaniu zwykłej większości głosów brany jest pod uwagę również głos oddany przez Fundatora.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Fundatora.
W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym lub w celu udzielania wyjaśnień na wezwanie Zarządu lub Fundatora.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Fundator, powiadamiając wszystkich Członków Zarządu o miejscu i terminie co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
§12

Do kompetencji Zarządu należy:

kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji.
Rozdział IV
Rada Fundacji
§13

Fundator może powołać Radę Fundacji, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym wskazywany przez Fundatora Przewodniczący Rady. Powołanie członków Rady Fundacji może nastąpić na czas określony albo czas nieokreślony, co określa uchwała Fundatora, wskazana w §13 ust. 1 zd. 1 Statutu. Członek Rady może zostać w każdym czasie odwołany z pełnionej funkcji przez Fundatora. Przepis §10 Statutu stosuje się odpowiednio.Członkowie Rady Fundacji:
nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§14

Rada Fundacji udziela wsparcia zarządowi Fundacji, a do jej kompetencji i obowiązków należy:

wykonywanie kontroli wewnętrznej i nadzoru nad działalnością Fundacji,
dbanie o interesy Fundacji,
bieżące doradztwo Zarządowi – na jego wniosek,
ocena działalności bieżącej Fundacji i nadzór nad działaniami Zarządu Fundacji,
opiniowanie programów i planów działania Fundacji – na wniosek Zarządu,
opiniowanie struktury organizacyjnej Fundacji –  na wniosek Zarządu,
podejmowanie innych działań wspomagających Fundację w realizacji jej statutowych celów.
§15

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Fundatora lub któregokolwiek członka Rady.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady podejmowane są w drodze głosowania.
Dla podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym w posiedzeniu Rady winno brać udział co najmniej połowa jej członków.
Rozdział V
Składanie oświadczeń woli
§16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym również w sprawach majątkowych, składa Prezes Zarządu.W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku zaciągania finansowego zobowiązania na kwotę powyżej 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych 00/100), składa Prezes Zarządu i inny Członek Zarządu, działający łącznie.
§17

Fundator może ustanowić pełnomocnika do wykonywania przysługujących mu uprawnień względem Fundacji (Pełnomocnik). Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego – pod rygorem nieważności, a jego odpis winien zostać złożony Zarządowi Fundacji pod rygorem jego bezskuteczności względem Fundacji. Udzielone pełnomocnictwo nie gaśnie z chwilą śmierci Fundatora.
W przypadku śmierci Fundatora bez powołania Pełnomocnika, a także w razie nie wyznaczenia Pełnomocnika przez Fundatora przed jego śmiercią, uprawnienia Fundatora przejmuje Przewodniczący Rady Fundacji, który pełni te funkcję w chwili śmierci Fundatora. Dopuszczalne jest jednoczesne pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji i wykonywanie praw i obowiązków Fundatora.
W przypadku wskazanym w §17 ust. 2 Przewodniczący Rady Fundacji nie pełni funkcji członka Zarządu nawet, gdyby Fundator przed śmiercią pełnił taką funkcję.
Jeżeli po śmierci Fundatora nie nastąpi przejęcie uprawnień Fundatora w żadnym z opisanych wyżej trybów, Fundacja, kierowana przez Zarząd, prowadzić będzie działalność aż do momentu uznania przez Zarząd, że został osiągnięty cel, dla którego Fundacja została powołana lub do wyczerpania możliwości organizacyjnych oraz środków finansowych, a następnie ulegnie likwidacji.
§18

W innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub Rady Fundacji, jeśli została powołana, decyzje w drodze uchwały podejmuje Fundator.

Rozdział VI
Majątek i Dochody Fundacji
§19

Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 złotych (słownie: jednego tysiąca pięciuset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona zostanie na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej w przypadku podjęcia przez Fundatora uchwały o rozpoczęciu jej prowadzenia.

§20

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji od osób prawnych,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku fundacji,
dochodów z odsetek bankowych zgromadzonych ze środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz z lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
dochodów z dotacji budżetowych, grantów otrzymywanych od jednostek samorządu publicznego, od władzy publicznej, od innych organizacji pozarządowych,
dochodów z działalności gospodarczej.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na jej działalność statutową.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd i Fundator składają oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§21

Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Fundator.
Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.
Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§22

Zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji
§23

Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Fundatora.
Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje w drodze uchwały Zarząd. Do połączenia z inną fundacją wymagana jest zgoda Fundatora.
§24

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
W przypadku likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Do likwidacji Fundacji potrzebna jest zgoda Fundatora.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.
Rozdział VIII
Postanowienia Końcowe

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.